บริการใหม่
 
บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
สำนักหอสมุดให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเอง โดยระบบจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแสดงรายงานผลการตรวจสอบเป็นระดับเปอร์เซ็นต์พร้อมเชื่ยมโยงไปยังต้นฉบับ ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์การใช้งาน 1. เข้าไปที่ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin/ 2. ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account 3....
  23 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.
บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership
บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership ประเภทบุคคลภายนอก ยกเว้น สมาชิกประเภท PULINET และประเภท ค ขั้นตอนเข้าใช้งาน 1. เปิด E-Mail ที่ได้รับจาก OpenAthens account เพื่อทำการเปิดใช้งาน (Activated) โดยกด Link กรณีที่ไม่ได้รับ กรุณากรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ cmulibref@cmu.ac.th 2. กำหนดรหัสผ่าน (Password) ใหม่ ควรประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ 3. การ Activated...
  18 พฤศจิกายน 2564, 16.08 น.
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ ฐานข้อมูลที่งดให้บริการชั่วคราว ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ทดแทนได้ IEEE/IEE Electronic Library (IEL) IEEE Open ProQuest Dissertation &Theses 1. PQDT 2. EBSCO Dissertations 3. Access Theses and Dissertations: OATD 4. CMU e-Theses Web of Science Scopus...
  16 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In ณ จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือก คืน (Check In) 2. วางหนังสือที่แท่นอ่านข้อมูล RFID ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม 3. รอระบบแสดงข้อมูลการคืนหนังสือจนครบ 4. พิมพ์สลิป
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.35 น.
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device หรือ Online Checkou6 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้ 1. เปิดด้านในปกหลังหนังสือ สแกน QR Code 2. เลือกเมนู ยืม (CHECKOUT) 3. Sign in ด้วย CMU IT Account 4. พิมพ์เลขบาร์โค้ดหนังสือ เลือก CHECKING OUT 5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง CONFIRM 6. เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงวันกำหนดส่งคืนหนังสือตามสิทธิการยืม
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.25 น.
มาตรการเข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
สำนักหอสมุด กำหนดมาตรการ "เข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ2. คัดกรอง: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศา 3. หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก งดใช้บริการ4. Scan CMU Mobile เพื่อรายงานข้อมูลสุขภาพ5. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก / บุคคลภายนอก...
  04 พฤศจิกายน 2564, 11.12 น.
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)การเข้าใช้บริการภายในอาคารห้องสมุด เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ใช้บัตรผู้เรียนของ CMU Smile ในการเข้าใช้บริการโดยการสแกน QR Code ผ่าน โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยการของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ...
  30 กันยายน 2564, 13.09 น.
พื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่อยู่ในสถานะเปิดและปิด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
พื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่อยู่ในสถานะเปิดและปิด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ณ วันที่ 14 กันยายน 2564) โดยขอรับบริการยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ https://cmu.to/y3Yzz 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ https://cmu.to/AXSoU 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ https://cmu.to/AMSBook 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ...
  22 กันยายน 2564, 14.08 น.
CMU Library Online Services เราพร้อมให้บริการออนไลน์อย่างไม่หยุดนิ่ง
CMU Library Online Services เราพร้อมให้บริการออนไลน์อย่างไม่หยุดนิ่ง ขอบทความวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (คู่มือ) https://library.cmu.ac.th/file_upload/SearchingGuide.pdf ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ https://library.cmu.ac.th/DatabaseStore ฝึกอบรมและแนะนำการสืบค้น (Library Training) https://cmu.to/cmultraining สืบค้นหนังสือในห้องสมุด (OPAC) https://search.library.cmu.ac.th/ ขอรับสิทธิ์ EndNote...
  03 สิงหาคม 2564, 14.58 น.
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ https://cmu.to/y3Yzz 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ https://cmu.to/AXSoU 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ https://cmu.to/AMSBook 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ https://www.facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/ 6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์...
  23 กรกฎาคม 2564, 09.13 น.