บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

         สำนักหอสมุดให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเอง โดยระบบจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแสดงรายงานผลการตรวจสอบเป็นระดับเปอร์เซ็นต์พร้อมเชื่ยมโยงไปยังต้นฉบับ

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์การใช้งาน Turnitin

1. เข้าไปที่ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin/

2. ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account

3. เลือก หัวข้อ "ตรวจความซ้ำซ้อน วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/บทความ/และผลงานอื่น ๆ" หรือ "สร้าง Class และ Assignment สำหรับให้นักศึกษาของท่านส่งตรวจงาน" จากนั้น โปรดศึกษาเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ และพิจารณาในการยอมรับเงื่อนไข

4. ปรากฎรหัสเข้าใช้บริการที่สามารถนำไปใช้ได้กับ Turnitin.com ได้

  • นักศึกษาจะได้รับรหัสเข้าใช้บริการแบบรายเดือน สำหรับตรวจความซ้ำซ้อนของเอกสารแบบชั่วคราว โดยรหัสดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเข้าใช้บริการ
  • อาจารย์/บุคลากร จะได้รับรหัสเข้าใช้บริการที่สามารถใช้ได้ถึงสิ้นปี โดยสามารถเลือกตั้งค่าการเก็บไฟล์แบบถาวรหรือชั่วคราวได้

แกลลอรี่

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
  23 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.