อบรมการรู้สารสนเทศ
 
ฝึกอบรมหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการฝึกอบรมเรื่อง การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 70 คน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15 พฤษภาคม 2567, 15.51 น.
การจัดทำบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และ การใช้ EndNote โปรแกรม นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ การจัดทำบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ และ การใช้ EndNote โปรแกรมแก่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
  15 พฤษภาคม 2567, 15.37 น.
ฝีกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30-11.30 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15 พฤษภาคม 2567, 15.31 น.
ฝึกอบรม EndNote, Turnitin สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง โปรแกรม EndNote และ การใช้งาน Turnitin ให้แก่ สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-101 ชั้น 1 อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มช.
  15 พฤษภาคม 2567, 15.18 น.
ฝึกอบรม Information seeking คณะบริหารธุรกิจ
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหัวข้อ "Information seeking" แก่นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 14.30 ณ
  15 พฤษภาคม 2567, 15.04 น.
เรียนรู้ Turnitin สำหรับภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรอบรบในหัวข้อ "เรียนรู้ Turnitin สำหรับภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี" แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 75 คน วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง 2001 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจัดอบรมแบบ Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
  15 พฤษภาคม 2567, 14.58 น.
อบรม เรื่อง เทคนิคการสบค้นฐานข้อมูลวิจัย&บริการห้องสมุดเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ITSC
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรร่วมอบรมหัวข้อ เทคนิคการสบค้นฐานข้อมูลวิจัย&บริการห้องสมุดเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์งานวิจัย แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  15 พฤษภาคม 2567, 14.49 น.
ภาพการอบรมการรู้สารสนเทศประจำเดือน ในปี 2566
สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังอบรมและทำแบบประเมินเสร็จสิ้น โดยมีหัวข้อฝึกอบรมหลัก ดังนี้ INFORMATION SEEKING TURNITIN FOR STUDENTS ENDNOTE PROGRAM GUIDE TO GETTING PUBLISHED How to​ find Full Text มาตรฐานสื่อดิจิทัลและการจัดการ เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ...
  14 พฤษภาคม 2567, 15.45 น.