บริการนำชมห้องสมุด

บริการนำชมห้องสมุด
          บริการนำชมห้องสมุดเป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น
เพื่อแนะนำพื้นที่ภายในห้องสมุดและทรัพยากรสารสารสนเทศ รวมถึงบริการพื้นฐานต่าง ๆ ภายในห้องสมุด


ช่วงเวลาให้บริการ

          วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 16.30 น. (ระยะเวลาการนำชม 30-40 นาที)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 053 - 944513
e-Mail: cmulibref@cmu.ac.th
Facebook Fanpage: LibraryCMU
Line: @cmulibrary
  05 กุมภาพันธ์ 2564, 16.31 น.