บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

สำนักหอสมุดจัดบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยส่วนบุคคล โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย) และบรรณารักษ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย และโครงการวิจัย
ผู้สนใจขอใช้บริการได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง


หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณประกายดาว ศรีโมรา งานส่งเสริมการเรียนรู้โทร. 0 5394 4553
  20 กรกฎาคม 2566, 08.19 น.