ค่านิยมหลัก และวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดค่านิยมของสำนักหอสมุด คือ CMUL โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้


C - Collaboration: ร่วมแรงร่วมใจ

คำนิยาม การร่วมมือกันของบุคลากรในการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์ต่อสำนักหอสมุดและส่วนรวม

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์

1. ร่วมมือทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. ตั้งใจและเต็มใจทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
4. สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน

M – Morality: ยึดในคุณธรรม

คำนิยาม การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ยอมรับความหลากหลาย เคารพซึ่งกันและกัน
3. สำนึกต่อส่วนรวม

User-focused  มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

คำนิยาม การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. รับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความใส่ใจ
2. เต็มใจให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
3. บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเสมอภาค
4. ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ใช้บริการ

L – Learning: เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. แบ่งปันประสบการณ์ความรู้
3. นำความรู้ สู่การปฏิบัติ
4. ปรับปรุงวิธีการทำงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร

มีจิตบริการ ทํางานเป็นทีม

  27 มิถุนายน 2566, 14.43 น.