งานวิจัยของบุคลากร

          1.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568
          1.3 เรื่อง เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

2. เอกสารชี้แจงการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
          2.1 ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
          2.2 ชี้แจงการเพิ่มเติมเอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนโครงการวิจัย
         
3. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
○ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "วิจัยแล้วไงต่อ.." ณ ห้อง Living Space ชั้น 3 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
○ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
○ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปลุกไฟวิจัยในตัวคุณ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
○ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ คุยเฟื่องเรื่องวิจัย ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

4. เอกสาร Download
          4.1 แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 (.docx) (.pdf)
          4.2 แบบฟอร์มข้อตกลงในการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 (.docx) (.pdf)
          4.3 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (.docx ) (.pdf)
          4.4 บันทึกขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (.docx) (.pdf)


5. ผลงานวิจัยบุคลากร

                                                             
ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย CMUDC
2566 การพัฒนาระบบบริหารโครงการ ด้วยทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle: SDLC หลัก : รติยา วีระคำ
ร่วม : วรรัตน์ อุ่นเมืองอินทร์
ร่วม : ศรสวรรค์ เพิ่มพิพัฒน์
ร่วม : ปิยะบุตร ปัญญาดี
Link
2566 การพัฒนาระบบตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : อภิรสิกาณ์ เวชพร
ร่วม : ปิยะบุตร ปัญญาดี
Link
2566 ความสอดคล้องของหนังสือในห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์กับหลักสูตรศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ธันย์ชนก อากรปรุ Link
2566 ศีกษาวิเคราะห์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.อรุณรัตน์ วงค์ฉายา
ร่วม : น.ส.เรณุกา สันธิ
ร่วม : น.ส.แพรวนภา ศรีวรรณตัน
ร่วม : น.ส.ธันย์ชนก อากรปรุ
ร่วม : น.ส.ณัฐณิชาช์ นามเมือง
Link
2566 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลประเภทผลงานวิชาการในระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.จามจุรี จิโนสวัสดิ์
ร่วม : น.ส.ภคมน เจริญสุข
ร่วม : น.ส.ระวีวรรณ บุญรอด
ร่วม : นายอธิวัฒน์ คงสินสุขไพศาล
Link
2566 รูปแบบการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจสำหรับผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : นางชไมพร เขื่อนจินดาวงศ์
ร่วม : น.ส.ณัฐนรี ดำรงเลาหพันธ์
ร่วม : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
Link
2566 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจภายในองค์กรของบุคลากรต่างวัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.อาภินานันท์ ศรีมา
ร่วม : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ร่วม : น.ส.ณัฐนรี ดำรงเลาหพันธ์
ร่วม : นายเธียรวิชญ์ บุญมา
Link
2566 การวิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ Link
2565 การศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการแผนการตลาดดิจิทัลห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : นางอรกัญญา เมธา
ร่วม : น.ส.ฐิติกมล  แสนลี่
Link
2565 การศึกษาความต้องการใช้บริการของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย Link
2565 ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือในห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์กับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.ชนันท์ฐิดา ผะสม
ร่วม : น.ส.กนกพร  อรุณ
Link
2564 การวิเคราะห์รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.กุลประวีณ์ พรหมอารีย์ Link
2564 การประเมินคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวชี้วัดคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร Link
2564 การวิเคราะห์การใช้วารสารในฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source ของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสดศรี กันทะอินทร์ Link
2564 การวิเคราะห์สถิติการยืมหนังสือของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางทิพวรรณ สุขรวย Link
2564 การวิเคราะห์การใช้หนังสือจากสถิติการยืม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร Link
2564 การพัฒนาฐานข้อมูลจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.จิตราภรณ์ ชัยมณี Link
2564 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงของบทความในวารสาร Open Access Journals นางชมพูนุช สราวุเดชา Link
2564 การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการสอนการรู้สารสนเทศรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ Link
2564 แนวปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการแบบอไจล์ หลัก : น.ส.ขนิษฐา ไชยพันธุ์
ร่วม : น.ส.รุ้งสินี เขียวงาม
Link
2564 การศึกษาการจัดการ การบริการ และการสงวนรักษา (digital preservation) จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หลัก : น.ส. จุฑามาศ  บัวเงา
ร่วม : น.ส. วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
Link
2563 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ น.ส.อุทุมพร มณีวรรณ์ Link
2563 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ Link
2563 การวิเคราะห์กระบวนการจัดการครุภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล และนำเสนอรูปแบบบิสิเนสอินเทลลิเจนซ์ สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.ขนิษฐา ไชยพันธุ์
ร่วม : น.ส.รุ้งสินี เขียวงาม
Link
2563 การศึกษาการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์
ร่วม : น.ส.ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
Link
2562 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอรกัญญา เมธา Link
2562 ความคาดหวังของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศต่อการให้บริการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ นางทิพวรรณ สุขรวย Link
2562 การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสดศรี กันทะอินทร์ Link
2562 การศึกษาความต้องการใช้วารสารทางการแพทย์ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชมพูนุช สราวุเดชา -
2562 การเพิ่มการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ขนิษฐา ไชยพันธุ์ Link
2562 การศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการแผนการตลาดดิจิทัลห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอรกัญญา เมธา Link
2561 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอรพรรณ การคนซื่อ Link
2561 การวิเคราะห์ระเบียนบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางกชพร ศรีพรรณ์ Link
2561 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร Link
2555 พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุวพัชณ์ อุทรา Link
2555 ความสัมพันธ์ของการใช้หนังสือและการจัดซื้อ ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2550-2554 น.ส.มัณทะณี คำโพธิ์ Link
2555 การพัฒนาระบบยืนยันตนเองเพื่อใช้บริการคอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ความถี่วิทยุ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ Link
2552 ความคาดหวังของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นายสุรชาติ สุวรรณ์ Link
2552 ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวัชรา ทองหยอด Link
2552 การพัฒนาโปรแกรมจัดการข้อมูลแผนปฏิบัติการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ Link
2552 การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ของบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ทิพวรรณ ขุนแก้ว Link
2550 การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชมพูนุช บุญญวรรณ Link
2549 การใช้ฐานข้อมูล CMU e-Theses  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ Link
2548 การวิเคราะห์การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2543-2547 นางทัศนา ศรีสุวรรณ Link
2548 การแสวงหาสารนิเทศเพื่อใช้ในการเขียนภาคนิพนธ์ของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุพัฒน์ คุณยศยิ่ง Link
2548 การจัดซื้อและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2545-2547    นางสดศรี กันทะอินทร์ Link
2548 การใช้และความต้องการใช้บริการห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม Link
2548 การใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ Link
2548 การใช้บริการหนังสือพิมพ์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนคร วสุวัต Link
2548 การให้บริการระบบขนส่งเอกสาร (Document Delivery D.D.) ของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางประกายมาส มิยะ Link
2548 การศึกษาปัญหาในการเตรียมหนังสือก่อนการวิเคราะห์เลขหมู่ของห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ศูนย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางพิศมัย กัลยาวงค์ Link
2548 การอ้างอิงเอกสารในรายงาน “ปัญหาพิเศษ” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีงบประมาณ 2544-2547 นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ Link
2547 ความคิดเห็นของบุคลากรห้องสมุดที่มีต่อการประกันคุณภาพของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก Link
2546 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ Link
2545 วิเคราะห์การยืมและความต้องการใช้หนังสือของผู้ใช้ห้องสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี Link
2545 แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศและการให้บริการของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ Link
2544 ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาในการใช้บริการของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : น.ส.เรณุกา สันธิ
ร่วม : นางพิศมัย กัลยาวงค์
ร่วม : นางประกายมาส มิยะ
Link
2544 ความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ในการใช้บริการห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส.ขจรวรรณ คมนา Link
2544 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางคัทลียา ปริชานิ Link
2543 ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดที่มีต่อไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกียรติ ลิขิตอนุรักษ์ Link
2543 แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพห้องสุมดในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางบานชื่น ทองพันชั่ง Link
2543 การใช้บริการและทรัพยากรสารนิเทศศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. อรุณรัตน์ วงค์ฉายา Link
2543 การใช้หนังสืออ้างอิงในศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก Link
2543 การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Science Direct ของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. ประกายดาว ศรีโมรา Link
2543 การจัดหาและการใช้หนังสือ ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ Link
2543 ปัญหาและความต้องการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตของอาจารย์และแพทย์ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางชมพูนุช บุญญวรรณ Link
2543 ความคาดหวังของผู้ใช้ต่อคุณภาพของห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           นางอมรา อิสระชาญพานิช Link
2543 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิกโดยสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ แย้มแขไข Link
2542 ความต้องการของนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางคัทลียา ปริชานิ Link
2542 ความต้องการใช้สิ่งพิมพ์ภาคเหนือของผู้ใช้บริการศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก Link
2542 การใช้และความต้องการสารนิเทศเพื่อการเขียนศิลปนิพนธ์และการศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่องของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. พรพิศ เดชาวัฒน์ Link
2542 การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ Link
2542 การใช้บริการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดี-รอม ในห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.ส. ประกายดาว ศรีโมรา Link
2542 การสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอาจารย์  นักศึกษา และข้าราชการ ในคณะสังคมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล Link
2542 ศึกษาการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหายของสื่อสิ่งพิมพ์ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           นางนงคราญ วณีสอน Link
2541 สำรวจความต้องการในบริการยืม - คืนเอกสารรายงานการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางทองจันทร์ ไพศาล Link
2541 การใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านบริการ World Wide Web ในห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ Link
2541 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการสืบค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ (OPAC) ของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอมรา อิสระชาญพานิช Link
2541 การใช้บริการปัญหาพิเศษในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ Link
2541 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ห้องสมุดที่มีต่อการให้บริการชุมชนของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ แย้มแขไข Link
2540 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี Link
2540 การใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุด  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ Link
2540 การใช้วารสารภาษาต่างประเทศในห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ Link
2539 ความต้องการใช้สนเทศสาขาทันตแพทยศาสตร์ของบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือ น.ส. วิลาวัลย์ สุวรรณสัมฤทธิ์ Link
2539 ปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการรักษาผู้ป่วย  โรคเอดส์ของแพทย์ผู้ใช้บริการงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : นางสุชาดา โชติกานนท์
ร่วม : น.ส. กัญญามาศ สายประเสริฐ
ร่วม : นางชมพูนุช บุญญวรรณ
Link
2538 การจัดหาข้อมูลภาคเหนือของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางนงคราญ วณีสอน Link
2537 การใช้บริการสำนักหอสมุด  ของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ Link
2536 ความต้องการบริการและการส่งเสริมการใช้วิทยานิพนธ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           นางอมรา อิสระชาญพานิช Link
2536 การอ้างถึงวารสารในงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ Link
2536 การวิเคราะห์งานวิเคราะห์ทรัพยากร  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอัญชลี ชลิดาพงศ์ Link
2536 ความต้องการใช้ทรัพยากรและบริการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางผ่องพรรณ แย้มแขไข Link
2535 ความต้องการใช้บ ริการและทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุด  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ Link
2535 ปัญหาในการปฏิบัติงานบริการล่วงเวลา  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพร เพียรพิกุล Link
2535 ผลกระทบของระบบ  OPAC  ต่อผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัก : นางกรรณิการ์ ลินพิศาล
ร่วม : นางจารุพร พงศ์ศรีวัฒน์
Link


  05 มีนาคม 2567, 10.39 น.