การเสนอซื้อหนังสือ

การเสนอซื้อหนังสือ
          CMU Book Recommendation เป็นช่องทางในการเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อพิจารณาจัดซื้อเข้าห้องสมุด โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคัดเลือกหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย ตอบสนองยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และวิชาการอุบัติใหม่ การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ ด้านล้านนา (Lanna innovation) เพื่อสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม โดยผู้เสนอซื้อต้องตรวจสอบชื่อหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUL OPAC) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพิจารณาจัดซื้อ ทั้งนี้ผู้เสนอซื้อสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาการจัดซื้อได้ด้วยตนเองผ่าน CMU Book Recommendation


ขั้นตอนการเสนอซื้อหนังสือ          
          1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย CMU IT Account
          2. ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรม (CMUL OPAC) ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่
          3. กรอกรายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์, และ หมายเลข ISBN และรายละเอียดของผู้เสนอสั่งซื้อ
          4. สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิในการเสนอสั่งซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
          5. สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

เสนอซื้อหนังสือ คลิก

  24 พฤษภาคม 2564, 16.06 น.