บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership

         บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership ประเภทบุคคลภายนอก

ยกเว้น สมาชิกประเภท PULINET และประเภท ค

ขั้นตอนเข้าใช้งาน

1. เปิด E-Mail ที่ได้รับจาก OpenAthens account เพื่อทำการเปิดใช้งาน (Activated) โดยกด Link 

กรณีที่ไม่ได้รับ E-Mail กรุณากรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ cmulibref@cmu.ac.th

2. กำหนดรหัสผ่าน (Password) ใหม่ ควรประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์

3. การ Activated จะสำเร็จ เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพวิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าเว็บไซต์ https://library.cmu.ac.th เลือก ทรัพยากรสารสนเทศ เลือก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งานนอกเครือข่าย)

2. เลือก Sign in with Library given Account จากนั้น กรอก E-Mail และ Password

แกลลอรี่

บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership
  18 พฤศจิกายน 2564, 16.08 น.