วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

ประตูการเรียนรู้ชั้นนําเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม 


พันธกิจ

บริการและจัดการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีมาตรฐานและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

SO1 : สร้างคุณค่า อนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงและแบ่งปัน

SO2 : พัฒนาบริการดิจิทัลและส่งเสริมให้เกิดการใช้เพื่อการศึกษาและการวิจัยที่ยั่งยืน

SO3 : บริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

  27 มิถุนายน 2566, 14.52 น.