คณะกรรมการบริหาร

imageResume
:
:
:
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: kochaporn.s@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: orapan.p@cmu.ac.th
: 0-5394-4503
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: phatchaya.s@cmu.ac.th
: 0-5394-4502
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
: supawan.a@cmu.ac.th
: 0-5394-4512
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
: jamchuri.j@cmu.ac.th
: 0-5394-4589
imageResume
: รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ
: wararak.p@cmu.ac.th
: 0-5394-4501
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
: kriengkai.chaimin@cmu.ac.th
: 0-5394-4539
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: thanapun.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4503
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
: chompunuch.s@cmu.ac.th
: 0-5393-5207
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: wallapa.t@cmu.ac.th
: 0-5394-4502
imageResume
: เลขานุการสำนักหอสมุด
: wachiraporn.v@cmu.ac.th
: 0-5394-4505