คณะกรรมการบริหาร

imageResume
: ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: pratchaya.s@cmu.ac.th
: 0-5394-4501
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: orapan.p@cmu.ac.th
: 0-5394-4502
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: tippawan.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ (บรรณารักษ์)
: chansa.s@cmu.ac.th
: 0-5394-4512
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
: jamchuri.j@cmu.ac.th
: 0-5394-4589
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ)
: kriengkrai.chaimin@cmu.ac.th
: 0-5394-4539
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ (บรรณารักษ์)
: jutamas.b@cmu.ac.th
: 0-5394-4529
imageResume
: รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บรรณารักษ์)
: orapan.p@cmu.ac.th
: 44502
imageResume
: รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (บรรณารักษ์)
: tippawan.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บรรณารักษ์)
: thanapun.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: เลขานุการสำนักหอสมุด (นักจัดการงานทั่วไป)
: wachiraporn.v@cmu.ac.th
: 0-5394-4505