บริการสำหรับนักศึกษาพิการ

การให้บริการภายในห้องสมุด

          1. บริการให้ยืมนานกว่าเดิม

ประเภทหนังสือ (ไม่เกิน 10เล่ม)

ระยะเวลาในการให้บริการยืม-คืน

หนังสือภาษาไทยทั่วไป / ภาษาต่างประเทศ

30 วัน

วิทยานิพนธ์

14 วัน

นวนิยาย

14 วัน

ประเภทโสตทัศนวัสดุ (ไม่เกิน 3 รายการ)        

ระยะเวลาในการให้บริการยืม-คืน

ซีดี / ดีวีดี

14 วัน


          2. บริการหยิบหนังสือ
                    เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดพร้อมให้บริการหยิบหนังสือจากชั้นต่างๆของหอสมุดเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา ทั้งนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อขอรับบริการดังกล่าว
         
          3. บริการสำรองที่นั่งอ่าน
                   
สำนักหอสมุด ได้สำรองพื้นที่นั่งอ่านพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้น 1 บริเวณโซนหนังสืออาเซียน 

 

บริการภายนอกห้องสมุด

          1. บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery)
                    นักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สามารถใช้บริการ (Document Delivery) เพื่อขอยืมหนังสือจากห้องสมุดคณะ มาส่งยังห้องสมุดกลาง หรือห้องสมุดคณะที่ต้องการ โดยสามารถกรอกคำขอได้ที่ http://library.cmu.ac.th/dd2/ 

          2. บริการนำส่งหนังสือไปยังหอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    หากนักศึกษามีความต้องการใช้ทรัพยากรของห้องสมุดกลาง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำหนังสือไปส่ง ณ หอพักภายในมหาวิทยาลัย โดยจะให้บริการเฉพาะวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. ทั้งนี้โปรดแจ้งรายละเอียดหนังสือ และนัดหมายการรับหนังสือกับ “นางสาวนพมาศ จันทรพิทักษ์” อีเมล noppamas.cha@cmu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 053-944513

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืนหนังสือชั้น 1 สำนักหอสมุด โทรศัพท์ 053-944513 อีเมล์ noppamas.cha@cmu.ac.thบริการและการจัดพื้นที่อ่านสำหรับนักศึกษาพิเศษ
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้มีข้อบกพร่องทางร่างกายที่มีความสามารถ ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สำนักหอสมุดได้จัดบริการเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษากลุ่มพิเศษตั้งแต่ ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2554 ด้วยการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของห้องสมุด 

รายละเอียดการให้บริการมีดังนี้
          1. บริการสำรองพื้นที่สำหรับการอ่าน ณ ชั้น 1 ของสำนักหอสมุด
          2. บริการหยิบหนังสือจากชั้นต่างๆของห้องสมุด (ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืม-คืนหนังสือชั้น1)
          3. บริการให้ยืมนานกว่าเดิม (หนังสือจำนวน 10 เล่ม / 30 วัน)
          4. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ : ซีดี ดีวีดี 3 รายการ (ครั้งละ 14 วัน)
          5. บริการเครื่องอ่านซีดี ดีวีดี ชนิดพกพา (ครั้งละ 14 วัน)
          6. บริการส่งหนังสือให้ที่ห้องสมุดคณะที่สังกัด หรือที่หอพักในมหาวิทยาลัย(ในวัน-เวลาราชการ)

 

  19 มีนาคม 2564, 16.36 น.