บริการยืมคืน

สิทธิการยืม

สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ตามสิทธิการยืม ดังนี้ -01

ค่าปรับ
          - ส่งคืนหนังสือเกินกำหนดส่ง ชำระค่าปรับทรัพยากรทุกประเภทวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/รายการ
          - ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ชำระค่าปรับประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของสำนักหอสมุด) คลิก

 

การยืมต่อ 
สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 3 ครั้ง หากรายการนั้นไม่มีการจองและไม่เกินวันกำหนดส่งคืน คลิก 


  08 พฤษภาคม 2566, 16.00 น.