บริการนำส่ง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา

บริการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา อย่างกว้างขวาง โดยสำนักหอสมุดจะดำเนินการจัดส่งผลงานของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ไปยังห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้ฟรี และจะติดต่อประสานงานและติดตามหนังสือตอบรับให้ผู้ใช้บริการ

สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับบุคคลภายนอก หรือ หน่วยงานภายนอก

 

สำหรับหนังสือตอบขอบคุณ/ใบตอบรับเอกสาร ห้องสมุดจะจัดส่งให้ท่านทางอีเมลต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 053-944553 บรรณารักษ์ หรือ 053-944506 สารบรรณ
  09 พฤษภาคม 2567, 15.39 น.