การรับบริจาคหนังสือ

การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

197477267_958884568179031_4142737236745348810_n (1)

หลักเกณฑ์การรับบริจาค

  • มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  • มีเนื้อหาตรงตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
  • มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ชำรุด มีปกเรียบร้อย ไม่ควรติดเทป หรือติดแม็กซ์เข้าด้วยกัน ไม่มีรอยขีดเส้นใต้ หรือการกระทำอย่างอื่นที่ทำให้เสียหาย ยกเว้นรอยดินสอที่สามารถลบได้
  • รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ
  • ในกรณีที่สิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุดจะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า
  • สิทธิในการรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหอสมุด การรับหรือปฏิเสธในการนำขึ้นให้บริการสามารถทำได้ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นสิทธิโดยชอบของสำนักหอสมุด ที่จะกระทำการใดๆ ก็ได้ตามกฎหมาย 

ขั้นตอนการรับบริจาค
กรณีบริจาคด้วยตนเอง
บุคคลหรือหน่วยงานโปรดแจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรณีบริจาคทางไปรษณีย์
กรอกแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ประสงค์จะบริจาคโดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ ดังนี้

    งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค<<<

“สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีทิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุดจะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า”

ติดต่อเรา
นางสาวพัฑรา พนมมิตร
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5394-4519
e-mail : pattara.p@cmu.ac.th

นางอุไร เสียงเพราะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5394-4508
e-mail : urai.s@cmu.ac.th

  28 กันยายน 2564, 16.35 น.