การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

MicrosoftTeams-image (24)

หลักเกณฑ์การรับบริจาค

  • มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  • มีเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนดไว้ กรณีเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เนื้อหาด้านพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
  • มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ชำรุด มีปกเรียบร้อย ไม่ควรติดเทป หรือติดแม็กซ์เข้าด้วยกัน ไม่มีรอยขีดเส้นใต้ หรือการกระทำอย่างอื่นที่ทำให้เสียหาย ยกเว้นรอยดินสอที่สามารถลบได้
  • สำนักหอสมุดรับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีเงื่อนไขในการนำออกให้บริการ ในกรณีที่สิ่งที่ได้มาจากการบริจาคไม่ตรงกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สำนักหอสมุดจะพิจารณาส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า
  • สิทธิในการรับหรือปฏิเสธสิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักหอสมุด การรับหรือปฏิเสธในการนำขึ้นให้บริการสามารถทำได้ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด สิ่งที่ได้รับบริจาคเป็นสิทธิโดยชอบของสำนักหอสมุด ที่จะกระทำการใดๆ ก็ได้ตามกฎหมาย

ขั้นตอนการรับบริจาค

  • กรณีบริจาคด้วยตนเอง

บุคคลหรือหน่วยงานนำทรัพยากรสารสนเทศที่ประสงค์จะบริจาคพร้อมแนบแบบฟอร์มการบริจาค แจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4506

  • กรณีบริจาคทางไปรษณีย์

ส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ประสงค์จะบริจาคพร้อมแนบแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศโดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ ดังนี้

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร 0-5394-4506

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ<<<

แบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ  Download MS Word

ติดตามภาพข่าวกิจกรรม การส่งมอบหนังสือบริจาคให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/ เลือกหัวข้อข่าว กิจกรรม

ติดต่อเรา

งานสารบรรณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 0-5394-4506

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4519, 08

  14 มิถุนายน 2566, 15.16 น.