ระเบียบ/ประกาศ

ระเบียบ/ประกาศ เรื่อง การสมัครสมาชิกและการรับบริการ


ประกาศค่าเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร ๐๐๑/๒๕๕๙ (อัตราค่าบำรุงห้องสมุดสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด)


ประกาศการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด
- ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และ เงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย(
อัตราค่าบำรุงการใช้พื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2566)

- ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด (อัตราค่าสินค้าและของที่ระลึก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (2566)


ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการพิจารณาและจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566


ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ปี 2563 
1. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563) เปิดดูเอกสาร
2. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 : การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของบุคลากรสำนักหอสมุด (ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563) เปิดดูเอกสาร
3. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 : แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร กรณีมีประวัติการสัมผัส/ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วย COVID-19 และเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและบริมณฑล (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) เปิดดูเอกสาร
4. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 : แนวปฏิบัติการบริการห้องสมุด (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563) เปิดดูเอกสาร
5. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 5 : การปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ) หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว มาตรการและแนวปฏิบัติงานของบุคลากรจากที่พักอาศัย (Work from Home) (ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563) เปิดดูเอกสาร
6. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 6 : ขยายเวลาการปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ) หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
(ลงวันที่ 9 เมษายน 2563) เปิดดูเอกสาร
7. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ของโรค COVID-19 ฉบับที่ 7 : ขยายเวลาการปิดพื้นที่บริการสำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ) หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว และเพิ่มแนวปฎิบัติการบริการห้องสมุด (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) เปิดดูเอกสาร
ปี 2564
1. ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการบริการห้องสมุดและการปฏิบัติงานของบุคลากรจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) (ลงวันที่ 12 มกราคม 2564) เปิดดูเอกสาร
  21 กันยายน 2566, 11.23 น.