บริการ WorldShare Interlibrary Loan (ขอบทความและยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ)


บริการขอบทความและยืมระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ

WorldShare Interlibrary Loan เป็นบริการจัดหาและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศประเภทบทความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยไม่จำกัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในประเทศเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนานาประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำนักหอสมุดมีนโยบายสนับสนุนค่าบริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

เงื่อนไขการใช้บริการ

   1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   2. ทรัพยากรที่ให้บริการและค่าบริการ* :
       2.1 Journal Article: บทความในวารสาร/ฐานข้อมูล (ฟรี!)
       2.2 Book Chapter: บทในหนังสือ (ฟรี! ไม่เกิน 5 บท/เล่ม) 
             *ในกรณีหนังสือมี 5 บทหรือน้อยกว่า สามารถให้บริการได้ 2 บท/เล่ม

       2.3 Book: หนังสือจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฟรี!)
       2.4 Book: หนังสือจากห้องสมุดในต่างประเทศ (มีค่าใช้จ่าย)
   3. ประเภทการใช้บริการ : เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ
   4. ระยะเวลา :
       4.1 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : ประมาณ 3-7 วัน (หรือบางกรณีอาจมากกว่า 30 วัน ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของเอกสาร)
       4.2 หนังสือ :
- ยืมเล่มจริงจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 1-2 สัปดาห์
  (ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของหนังสือและบริษัทขนส่งในประเทศ)
- ยืมเล่มจริงจากห้องสมุดต่างประเทศ ประมาณ 1-2 เดือน
 (ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของหนังสือและบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ)


ขั้นตอนการใช้บริการ

1. สืบค้นเอกสารจากช่อง Worldwide Search & Request หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด
2. ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account
3. เมื่อพบรายการที่ต้องการ แต่ปรากฏว่าเป็น “ห้องสมุดอื่นๆ ทั่วโลก” หรือ “other libraries worldwide” ให้คลิกที่ชื่อเรื่องของรายการนั้น
4. เลือกปุ่มสีม่วง Request Item through interlibrary loan เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอเอกสาร หรือติดต่ออีเมล interlibraryloan@cmu.ac.th 
5. จากนั้นทางห้องสมุดจะดำเนินการจัดหาเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลกมาให้ฟรี!
  29 ธันวาคม 2565, 13.30 น.