คอลเล็กชั่นวัสดุหายาก

           คอลเล็กชั่นพิเศษที่รวบรวมเอกสารเพื่อการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงที่มีคุณค่าและหาได้ยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่สามารถแสวงหาได้โดยง่ายจากสำนักพิมพ์หรือร้านขายหนังสือทั่วไป ประกอบด้วย 6 คอลเล็กชั่น ดังนี้

  คอลเล็กชั่นหนังสือหายาก (Rare books) รวบรวมหนังสือหายาก (Rare books) เพื่อการค้นคว้าวิจัยชั้นสูงที่มีคุณค่าและหาได้ยากในห้องสมุดต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถหาซื้อได้จากสำนักพิมพ์หรือร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป โดยมีขอบเขตของหนังสือหายากที่จัดให้บริการ จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 1) หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ และพิมพ์จำนวนจำกัด 2) หนังสือที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคใดยุคหนึ่ง 3) หนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์ทุกพระองค์ 4) หนังสือที่พิมพ์ก่อน พ.ศ. 2476 หรือ ก่อน ค.ศ. 1900 5) หนังสือเก่าที่มีความสำคัญในด้านที่เป็นเอกสารปฐมภูมิเกี่ยวกับประวัติการพิมพ์ของภูมิภาค ประเทศ หรือท้องถิ่น 6) หนังสือที่พิมพ์ใน พ.ศ. 2480 ซึ่งมีลักษณะตัวสะกดการันต์ต่างไปจากหนังสือภาษาไทยโดยทั่วไปที่พิมพ์ในปีอื่นๆ 7) หนังสือที่มีประวัติการครอบครองว่าเคยเป็นของบุคคลสำคัญหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงผู้ใดมาก่อน 8) หนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงามหาได้ยากหรือมีค่ามาก และ 9) หนังสือที่จัดทำด้วยวัสดุที่มีค่าอย่างประณีตสวยงาม เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  คอลเล็กชั่นโน้ตเพลงไทย
  (Thai Notated Music)

รวบรวมโน้ตเพลงไทย (Thai Notated Music) อาทิ โน้ตซออู้ และโน้ตซอด้วง ที่ประพันธ์โดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นโน้ตเพลงไทยที่มีคุณค่าและหาได้ยาก เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัย

 เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  คอลเล็กชั่นวารสารหายาก (Rare Journals)

รวบรวมวารสารหายาก (Rare Journals) ที่มีอายุการจัดพิมพ์มายาวนานหรือที่จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษและมีการผลิตจำนวนจำกัด ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวารสารที่มีคุณค่าและหาได้ยาก ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย 

 เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  คอลเล็กชั่นหนังสือพิมพ์หายาก
  (Rare Newspapers)

รวบรวมหนังสือพิมพ์หายาก (Rare Newspapers) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีอายุการจัดพิมพ์มายาวนานหรือยกเลิกการผลิตแล้ว เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่สามารถแสวงหาได้โดยง่ายจากห้องสมุดต่างๆ หรือร้านค้าทั่วไป มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

 เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  คอลเล็กชั่นเอกสารมรดก
  (Digital Heritage Collections)

รวบรวมเอกสารมรดก ได้แก่ คัมภีร์ใบลาน พับสาและสมุดข่อย เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลและความรู้ต่างๆ แบ่งเป็น 21 หมวด ได้แก่ พระวินัย พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรม คัมภีร์ภาษาบาลี บทสวดมนต์ อานิสงฆ์ ชาดก โอวาทคำสอน ประเพณีพิธีกรรม ธรรมทั่วไป นิยายธรรม นิยายนิทานพื้นบ้าน ตำนานทางพุทธศาสนา กฎหมาย ตำราอักษรศาสตร์ กวีนิพนธ์ร้อยกรอง ตำราโหราศาสตร์ ตำรายา รวมหลายหมวด และอื่นๆ

 เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  คอลเล็กชั่นแผนที่
  (Maps)

รวบรวมแผนที่เพื่อการศึกษาและวิจัยหลากหลายประเภท ได้แก่ แผนที่ทั่วไป แผนที่ทางหลวง แผนที่ผังเมือง แผนที่ทรวดทรง แผนที่การใช้ที่ดิน และแผนที่เฉพาะเรื่อง ของประเทศไทยทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงแผนที่ต่างประเทศ แผนที่ทวีป และแผนที่โลก 

 เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  31 พฤษภาคม 2564, 09.33 น.