จดหมายเหตุ

รวบรวมจดหมายเหตุหรือเอกสารสำคัญที่สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารที่การประเมินแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์  และเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย


  จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (Chiang Mai University Archives)
รวบรวมจดหมายเหตุหรือเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ผ่านการประเมินแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานปกป้องคุ้มครองสิทธิ เป็นหลักฐานซึ่งจะสะท้อนถึงประวัติพัฒนาการ เหตุการณ์ กิจกรรม ของหน่วยงาน อันมีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัย เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  จดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (Chiang Mai University Library Archives)
รวบรวมจดหมายเหตุหรือเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ผ่านการประเมินแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานปกป้องคุ้มครองสิทธิ เป็นหลักฐานซึ่งจะสะท้อนถึงประวัติพัฒนาการ เหตุการณ์ กิจกรรม ของหน่วยงาน อันมีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัย เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  31 พฤษภาคม 2564, 09.33 น.