แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ

ฐานข้อมูลที่งดให้บริการชั่วคราว                       ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ทดแทนได้

IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

IEEE Open

ProQuest Dissertation &Theses

1. PQDT Open

2. EBSCO Open Dissertations

3. Open Access Theses and Dissertations:  OATD

4. CMU e-Theses

Web of Science

Scopus


         สามารถใช้บริการจัดหาเอกสารฉบับเต็มจากห้องสมุดเครือข่ายในต่างประเทศทั่วโลกที่ใช้แพลตฟอร์มการสืบค้นจากบริษัท OCLC ส่งคำขอเอกสารได้ที่ระบบสืบค้น Single Search: WorldCat ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด โดยสำนักหอสมุดจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ
  16 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.