การเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล

แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แบบที่ 1 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แบบที่ 2
สำหรับหน่วยงานภายนอก

  20 เมษายน 2566, 14.39 น.