บริการนำส่งเอกสาร (D.D.)

          บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม - คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม - คืนด้วยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านสะดวกมากที่สุด สมาชิกจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง


ผู้มีสิทธิใช้บริการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เฉพาะการยืมหนังสือบางห้องสมุด)


ทรัพยากรที่ให้บริการ
สามารถยืมวัสดุสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท 
*สงวนสิทธิ์ในการงดบริการนวนิยาย, เรื่องสั้น, เยาวชน


ระยะเวลาการยืม
ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท


เงื่อนไขการขอรับบริการ
(1) กรณีที่เอกสารคืนเกินกำหนด ห้องสมุดจะดำเนินการปรับตามระเบียบ ประกาศของสำนักหอสมุด
(2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถส่งคำขอรับบริการยืมหนังสือ จากห้องสมุดทุกแห่ง นอกวิทยาเขตแม่เหียะได้ยกเว้นห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้บริการเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอื่นๆทุกคณะทุกชั้นปี สามารถขอยืมหนังสือจากห้องสมุดฝั่งแม่เหียะได้(ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร)


ขั้นตอนการใช้บริการ 
(1) ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร
(2) เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร
(3) รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ

กรอกคำขอใช้บริการ

  29 พฤษภาคม 2566, 15.11 น.