ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร

ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร: Journal Metrics 
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการที่ใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ

Impact Factor (IF) หรือ Journal Impact Factor (JIF) 
คือ ค่าดัชนีวารสารที่วัดจำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารชื่อนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 และ 5 ปีล่าสุด 
Impact Factor มักถูกใช้เพื่อประเมินคุณภาพวารสาร เปรียบเทียบ และ จัดอันดับวารสาร (Journal Ranking) ช่วยประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักวิจัย วารสารที่มีค่าเฉลี่ยการอ้างอิงสูงจะได้รับความนิยมมากกว่าวารสารที่มีค่าเฉลี่ยการอ้างอิงต่ำ 

h-index

คือ ค่าที่แสดง "จำนวนผลงานวิจัย ที่มีจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่า จำนวนผลงานวิจัยนั้นๆ 

เช่น นักวิจัย A ได้รับค่า h index = 10 หมายความว่า นักวิจัย A มีผลงานบทความวิจัยตีพิมพ์จำนวน 10 เรื่อง โดยทุกๆ บทความนั้น ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้งหรือ มากกว่า

ค่า h-index ประกอบด้วย 2 ค่า คือจำนวนการอ้างถึงบทความวารสาร (Citations) และจำนวนบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ (Number of Publications) แสดงความสัมพันธ์กัน 

ซึ่งข้อมูลทั้งสองจำนวนนี้ มีปรากฏในฐานข้อมูลประเภทการอ้างอิงเท่านั้น เช่น ISI Web of Science, Scopus และ TCI ของประเทศไทย โดยค่า h-index ของแต่ละฐานข้อมูลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนบทความ จำนวนวารสาร และจำนวนการอ้างอิงที่แต่ละบทความได้รับในช่วงเวลาที่กำหนด ของแต่ละฐานข้อมูลจึงทำให้การคำนวณค่า h-index แตกต่างกันด้วย


Quartile Score 

เป็นค่าวัดระดับวารสารวิชาการในแต่ละสาขาวิชา (Subject Categories)  
โดยจัดกลุ่มคุณภาพของวารสาร เป็นสี่กลุ่มคือ Q1  Q2  Q3  Q4 ** ใช้เทียบข้ามสาขาได้ ** 
เกณฑ์การคำนวณ

Q1 = top position (the highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดในสาขานี้
Q2 = middle-high position (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%) เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพในระดับที่ 2 ของสาขานี้ 
Q3 = middle-low position (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%) เป็นกลุ่มวารสารที่ที่มีคุณภาพในระดับที่ 3 ของสาขานี้ 
Q4 = bottom position (bottom 25%) เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพในระดับต่ำที่สุดในสาขานี้

สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูล Journal Citation Report, JCR (แบบเป็นสมาชิก) และ SCImago Journal Rank
  28 พฤษภาคม 2564, 10.04 น.