บริการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บริการให้ความรู้และช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน ได้แก่ แนะนำการคัดเลือกวารสาร วิธีการตรวจสอบคุณภาพวารสาร ขั้นตอนการส่งตีพิมพ์ รวมถึงส่งเสริมการตีพิมพ์กับวารสารประเภท Open Access และแนะนำแหล่งสนับสนุนค่าตีพิมพ์หรือส่วนลดการตีพิมพ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อฐานข้อมูลที่สนับสนุนค่า APC (Article processing charge) เพื่อการส่งตีพิมพ์บทความกับวารสารประเภท Open Access ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
1. ฐานข้อมูล ACS Publications เป็นฐานข้อมูลด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ American Chemical Society
2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library  เป็นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Association for Computing Machinery
สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 944553 คุณสุรินทรา (บรรณารักษ์)
  30 เมษายน 2567, 15.28 น.