บทเรียนออนไลน์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CMU MOOC รายวิชา การเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Enhancing of Information Literacy for Education, Research and Life Long Learning) ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้
บทที่ 1: Chiang Mai University Library Online Public Access Catalog
บทที่ 2: CMU Intellectual Repository, CMU e-Theses, CMU e-Research
บทที่ 3: ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries – UCTAL)
บทที่ 4: การสืบค้นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journal Online : ThaiJo)
บทที่ 5: การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Thai Digital Collection)
บทที่ 6: Single Search: WorldCat และ บริการ WorldShare Interlibrary Loan
บทที่ 7: เรียนรู้ ProQuest Dissertation & Theses เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

  01 มิถุนายน 2564, 09.30 น.