ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCO eBooks ITCore ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล EBSCO eBooks ITCore หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนกว่า 1,200 ชื่อเรื่องเข้าใช้งานได้ที่ https://cmu.to/searchebscohostcomloginaspx
  04 เมษายน 2567, 14.54 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2567
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เวลา 9.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด วันที่ 18 -19 เมษายน 2567 23 24
  02 เมษายน 2567, 10.27 น.
นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับ นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล "เข็ม ปขมท.ทองคำ" โดยจะมีพิธีมอบรางวัล “เข็มทองคำ” พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการ 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม ณ...
  01 เมษายน 2567, 10.47 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567
ห้องสมุดปิดให้บริการวันที่ 12 เมษายน 2567 วันหยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.วันที่ 13 - 15 เนื่องในวันสงกรานต์วันที่ 16 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
  29 มีนาคม 2567, 10.29 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 6 - 8 เมษายน 2567
ห้องสมุดปิดให้บริการวันที่ 6 เมษายน 2567 เนื่องในวันจักรีวันที่ 7 ปิดบริการวันที่ 8 หยุดชดเชยวันจักรี
  29 มีนาคม 2567, 10.26 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์และแนวทางการเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์และแนวทางการเลือกวารสารที่เหมาะสมเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน” วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย นายจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คส์ โปรโมชั่น ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/250367 หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร...
  21 มีนาคม 2567, 14.11 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ขอเชิญบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ คุณครูบรรณารักษ์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566" หัวข้อ "Ignite Library : จากห้องสมุดสู่จุดเชื่อมโลก" ในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ผู้สนใจลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท ถึงวันที่ 29 มีนาคม ได้ที่ https://cmu.to/eqpqO...
  20 มีนาคม 2567, 13.08 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส และทีมวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านออนไลน์ Zoom Meeting ID: 959 0753 9860 ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ได้ที่...
  19 มีนาคม 2567, 14.35 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
สำนักหอสมุดจัดการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วิทยากรโดย นางสาวนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช Library Service Engineer จากบริษัท EBSCO Information Services ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/220367 หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  19 มีนาคม 2567, 14.14 น.
นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับ นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  14 มีนาคม 2567, 15.42 น.