บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย

บริการที่บรรณารักษ์ของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะออกไปพบนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด การเข้าถึงสารสนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีการนัดหมายแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวก

โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายรับบริการ

  30 เมษายน 2567, 15.28 น.