สมัครสมาชิก

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

ดูฉบับเต็ม register_member_library_2561


แบบฟอร์มขอทำบัตรสมัครสมาชิก

  • สมาชิกประเภทบุคลากร (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานประจำมหาวิทยาลัย) คลิก
  • สมาชิกประเภทบุคลากร (อาจารย์พิเศษ พนักงานส่วนงาน พนักงานโครงการ) คลิก
  • สมาชิกประเภทนักศึกษา คลิก
  • สมาชิกประเภทนักศึกษาต่างชาติ -- นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน คลิก
  • สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป คลิก
  • สมาชิกประเภทข้าราชการบำนาญ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ คลิก
  • สมาชิก PULINET คลิก

บันทึกรับรองการสมัครสมาชิก

  • บันทึกรับรอง อาจารย์พิเศษ/พนักงานส่วนงาน/พนักงานโครงการ คลิก
  • บันทึกรับรอง นักศึกษาแลกเปลี่ยน คลิก  09 พฤษภาคม 2566, 14.02 น.