บริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารระดับนานาชาติ

วารสารแต่ละชื่อมีคุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นวารสารที่มีคุณภาพสูง อาจปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากลมากกว่า 1 ฐานข้อมูล และมีค่าคุณภาพวารสาร เช่น Impact Factor, CiteScore, SJR จากฐานข้อมูลสากล เช่น Scopus, Web of Science, Scimago แตกต่างกัน นอกจากนี้แม้จะเป็นวารสารชื่อเดียวกันก็อาจจะมี Quartile ต่างกันในแต่ละสาขาวิชา

การตรวจสอบคุณภาพวารสารก่อนตีพิมพ์ผลงาน จะทำให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวารสาร ซึ่งบริการนี้บรรณารักษ์จะช่วยท่านตรวจสอบคุณภาพวารสารจากค่าคุณภาพต่าง ๆ โดยท่านจะได้รับข้อมูลตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

สามารถใช้บริการจากแบบฟอร์มด้านล่าง
  02 กุมภาพันธ์ 2567, 14.23 น.