คลังสารสนเทศดิจิทัลChiang Mai University Digital Collections มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมโดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีสารสนเทศและจัดบริการของห้องสมุดได้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประเทศชาติโดยรวม
 
เข้าสู่ฐานข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัล คลิก 

  ผลงานวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนงานสำคัญให้มีการเชื่อมโยงกับคลังวิจัย/คลังสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขยายแหล่งสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (2563-2564) นั้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล CMUL OPAC ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่งานวิจัยฉบับเต็มที่ผลิตโดย สกสว. แบบสาธารณะ โดยจัดทำระเบียนบรรณานุกรมงานวิจัยฉบับเต็มที่ผลิตโดย สกสว. เผยแพร่บนฐานข้อมูล CMUL OPAC ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  ฐานข้อมูลบทความวารสาร  อิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์บนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และให้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงตามความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมาตรฐานในการลงรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Metadata) รวบรวมวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 ชื่อเรื่อง และให้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์คลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  หนังสือมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สิ่งพิมพ์แบบสาธารณะ ซึ่งเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งในองค์กรและบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกสามารถสืบค้นและเรียกดูข้อมูลหนังสือของมูลนิธิโครงการหลวงได้แบบสาธารณะ ปัจจุบันมีมากกว่า 700 รายชื่อ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  ให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง จำนวน 17 รายชื่อ แยกเป็นภาษาไทย 15 รายชื่อ ภาษาต่างประเทศ 2 รายชื่อ ได้แก่ ไทยนิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า คม ชัด ลึก เดอะ เนชั่น โพสต์ทูเดย์ เชียงใหม่นิวส์ สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และดอกเบี้ยธุรกิจ โดยให้บริการในรูปแบบปิด ผ่านจอ Touch screen ที่ห้องบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารใหม่ ให้บริการชั้น 1
อาคารสำนักหอสมุด
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด รวบรวมรายการเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (Open E-Book) จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ โดยยึดตามสัญญาอนุญาต Creative Commons หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และห้ามใช้เพื่อการค้า หากผู้ใช้มีจุดประสงค์อื่นๆต้องติดต่อหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตใช้งานเสมอ เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  คลังปัญญา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการแบบสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ผลงานวิชาการของคลังปัญญาของมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ ช่วยให้การกระจายความรู้สามารถไปได้กว้างไกลขึ้น  และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าและใช้องค์ความรู้จากคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก
  08 มิถุนายน 2564, 09.21 น.