คลังสารสนเทศดิจิทัล

cmudc2 alt="" />
Chiang Mai University Digital Collections มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมโดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว รวมทั้ง จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มีสารสนเทศและจัดบริการของห้องสมุดได้สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย และการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประเทศชาติโดยรวม
 
เข้าสู่ฐานข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัล คลิก 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

(CMU e-Theses)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์

(CMU e-Research)

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

ฐานข้อมูลบทความวารสาร  อิเล็กทรอนิกส์

(CMU e-Journals)

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์บนวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และให้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงตามความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมาตรฐานในการลงรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Metadata) รวบรวมวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 ชื่อเรื่อง และให้บริการเผยแพร่บนเว็บไซต์คลังปัญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

งานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนงานสำคัญให้มีการเชื่อมโยงกับคลังวิจัย/คลังสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขยายแหล่งสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (2563-2564) นั้น เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล CMUL OPAC ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่งานวิจัยฉบับเต็มที่ผลิตโดย สกสว. แบบสาธารณะ โดยจัดทำระเบียนบรรณานุกรมงานวิจัยฉบับเต็มที่ผลิตโดย สกสว. เผยแพร่บนฐานข้อมูล CMUL OPAC ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงและสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สิ่งพิมพ์แบบสาธารณะ ซึ่งเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งในองค์กรและบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกสามารถสืบค้นและเรียกดูข้อมูลหนังสือของมูลนิธิโครงการหลวงได้แบบสาธารณะ ปัจจุบันมีมากกว่า 700 รายชื่อ

เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด

(Open e-Books)

รวบรวมรายการเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบเปิด (Open e-Books) จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ โดยยึดตามสัญญาอนุญาต Creative Commons หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัย และห้ามใช้เพื่อการค้า หากผู้ใช้มีจุดประสงค์อื่นๆต้องติดต่อหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตใช้งานเสมอ

เข้าสู่ฐานข้อมูล คลิก

  04 มกราคม 2566, 09.07 น.