การเข้าใช้บริการห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด
ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน 


ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
          1. กรอกแบบฟอร์ม ณ ทางเข้า-ออกห้องสมุด
          2. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์หรือแจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงินสดก่อนเข้าใช้บริการ

  05 กุมภาพันธ์ 2564, 16.21 น.