การเข้าใช้บริการห้องสมุด

การเข้าใช้บริการห้องสมุด

1.ผู้ใช้บริการภายนอก (ที่ไม่ใช่สมาชิกห้องสมุด)
     
    ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน 

    ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
          1. กรอกแบบฟอร์มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ทางเข้า-ออกห้องสมุด
          2. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์หรือแจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงินสดก่อนเข้าใช้บริการ
          3. นำ QR Code สแกนเข้าใช้ห้องสมุด

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
          1. แอพพลิเคชั่น CMU Mobile 
          2. บัตรนักศึกษา หรือ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย

สมาชิกห้องสมุด ประเภทสมทบ ก ข ค และ ง 
         
         เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมาชิกห้องสมุด 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต หรือนักเรียนห้องเรียนวิทย์ (ไม่มีค่าเข้าใช้บริการ)

        เข้าใช้ห้องสมุดด้วยบัตรนักเรียน

กลุ่มความร่วมมือพิเศษ (ไม่มีค่าเข้าใช้บริการ)
       
       - นักศึกษาสถาบันภาษา
       - ผู้เรียน Lifelong Education
       - PULINET
       - นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       - สมาชิกกิตติมศักดิ์

      ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
              กรอกแบบฟอร์ม เลือกเมนู ความร่วมมือพิเศษ เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จให้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับ QR Code


  09 พฤษภาคม 2566, 11.41 น.