แผนผังอาคารสำนักหอสมุด  19 กุมภาพันธ์ 2567, 10.06 น.