บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สำหรับผู้ใช้ประเภทนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง สามารถอ่านเงื่อนไขการขอใช้บริการ และส่งคำขอใช้บริการได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง


แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ

  04 พฤศจิกายน 2565, 09.10 น.