บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
          สำนักหอสมุดมีบริการขอยืม สำเนา หรือสแกนเอกสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สำหรับผู้ใช้ประเภทนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการด้วยตนเอง


เงื่อนไขการใช้บริการ

          1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          2. ทรัพยากรที่ให้บริการ : หนังสือ บทความในวารสารหรือหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
          3. ประเภทการใช้บริการ : ขอยืมตัวเล่มจริง/สำเนาเอกสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
          4. ระยะเวลาในการยืม (กรณีขอยืมตัวเล่ม) : ประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเจ้าของหนังสือ
          5. ค่าบริการ
                    5.1 กรณีเป็นหนังสือ/เอกสารของห้องสมุดในข่ายงานส่วนภูมิภาค (PULINET)
                    จะมีค่าบริการเบื้องต้น ดังนี้
                              - กรณีขอยืมตัวเล่มจริง ไม่คิดค่าบริการยืม
                              - กรณีขอสำเนา มีค่าสำเนาเอกสาร 0.5 บาท/หน้า
                              - ทั้ง 2 กรณีจะคิดค่าส่งหนังสือ/เอกสาร ตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย ดูรายชื่อห้องสมุด คลิก 
                    5.2 กรณีเป็นหนังสือ/เอกสารของห้องสมุดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม PULINET จะมีค่าบริการเบื้องต้น ดังนี้
                              - กรณีขอยืมตัวเล่มจริง มีค่าบริการยืม 100 บาท
                              - กรณีขอสำเนา มีค่าสำเนาเอกสาร 100 หน้าแรก 2 บาท/หน้า 100 หน้าต่อไป 1 บาท/หน้า
                              - ทั้ง 2 กรณีจะคิดค่าส่งหนังสือ/เอกสาร ตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย

*อ้างอิงตามข้อตกลงคณะทํางานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ 


กรอกคำขอใช้บริการ คลิก
  16 มิถุนายน 2564, 11.40 น.