ข่าวกิจกรรม
 
สำนักหอสมุดร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดยขบวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ลำดับที่ 18 เคลื่อนขบวนจากสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13...
  17 เมษายน 2567, 09.13 น.
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2567
สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ดร. ประสาทพร สมิตะมาน ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุม...
  09 เมษายน 2567, 15.30 น.
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566" หัวข้อ “Ignite Library : จากห้องสมุดสู่จุดเชื่อมโลก” โดยมี รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสุรพล เจียตระกูล Content Creator เป็นวิทยากร...
  09 เมษายน 2567, 14.56 น.
สำนักหอสมุดร่วมพิธีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี)
นางทิพวรรณ สุขรวย รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี) ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
  04 เมษายน 2567, 14.29 น.
นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566
นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี นายวีระ โรจน์พนจนรันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีพุทธศักราช เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library) จัดโดย...
  01 เมษายน 2567, 10.26 น.
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ได้รับความรู้และแนวทางการออกแบบบริการ กิจกรรม งานห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการใช้ Soft Power...
  01 เมษายน 2567, 10.13 น.
สำนักหอสมุดรับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2566 โดยมี นายวีระ โรจน์พนจนรันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ เนื่องในโอกาสที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว (ต่ออายุการรับรองปี พ.ศ. - 2568) ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีพุทธศักราช เรื่อง...
  01 เมษายน 2567, 09.50 น.
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการห้องสมุดฝ่ายสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิด กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการห้องสมุดฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม และอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์...
  27 มีนาคม 2567, 10.20 น.
การอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการ
สำนักหอสมุดจัดการอบรมหลักสูตร "การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการ" ภายใต้โครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ...
  26 มีนาคม 2567, 10.45 น.
กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร...
  26 มีนาคม 2567, 10.17 น.