ข่าวกิจกรรม
 
บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ CMU Smart Health ภายใต้โครงการ Healthy CMU
บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ CMU Smart Health ภายใต้โครงการ Healthy ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรติดตามภาวะสุขภาพตนเองด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ ร่วมกับการใช้แอพลิเคชันติดตามสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือ ในระยะเวลา 1 เดือน โดยมีนางสาวรติยา วีระคำ ผู้รับผิดชอบโครงการประจำส่วนงาน ให้การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและแนะนำการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์...
  14 มกราคม 2565, 15.52 น.
สำนักหอสมุด มช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นำคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของสำนักหอสมุด ดังนี้ ข้าพเจ้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ขอประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานว่า...
  11 มกราคม 2565, 12.46 น.
สำนักหอสมุดคว้ารางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่นและระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และ ระดับดี (กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th Online National Conference : 2021) ภายใต้แนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค...
  10 มกราคม 2565, 16.38 น.
พิธีไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
  07 มกราคม 2565, 12.09 น.
สำนักหอสมุดแจกความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 แด่ผู้ใช้บริการ
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม "จับฉลากรับของขวัญ" แจกความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 นำโดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมมอบของขวัญแด่ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564
  07 มกราคม 2565, 10.44 น.
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 โดยมีการมอบรางวัลบุคลากรดี และรางวัลผู้มีวัฒนธรรมในการทำงานดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยม CMUL Team Building เพื่อเสริมสร้างค่านิยม...
  27 ธันวาคม 2564, 15.11 น.
สำนักหอสมุดรับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น​ (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น​ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
  17 ธันวาคม 2564, 14.37 น.
สำนักหอสมุดทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สำนักหอสมุดได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ให้บริการและสถานที่ทำงานให้สะอาดปลอดเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในพื้นที่ห้องสมุดกลาง ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  16 ธันวาคม 2564, 16.26 น.
สำนักหอสมุดรับมอบวารสารจากนายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบมอบวารสาร "กองทุนศรีบูรพา" ฉบับที่ 23 ประจำปี 2564 จำนวน 2 เล่ม และอัลบั้มภายถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จในงานอุทยานสโมสรฉลองบัณฑิต 1 อัลบั้ม จากนายรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน และนางศิริรัตน์ วงศ์สถิตย์พร ตัวแทนจากคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่...
  14 ธันวาคม 2564, 10.24 น.
กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง Microsoft OneDrive: เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Microsoft OneDrive: เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน" โดยมี นายปิยะบุตร ปัญญาดี งานพัฒนานวัตกรรมบริการ สำนักหอสมุด และนายพร้อมพงษ์ ไชยวงค์ งานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากร...
  03 ธันวาคม 2564, 10.49 น.