ข่าวกิจกรรม
 
พิธีส่งมอบและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุดจัดพิธีส่งมอบและรับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมทั้งสรุปงานในความรับผิดชอบ และลงนามในเอกสารส่งมอบงานแก่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คนที่ 12 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด...
  30 กันยายน 2565, 12.24 น.
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร นำโดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม "สานสัมพันธ์กับผู้เกษียณอายุงาน" และการเสวนา หัวข้อ "CMU Library ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" เพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส ในการปฏิบัติงานอย่างอุตสาหะ วิริยะ...
  28 กันยายน 2565, 15.27 น.
บรรณารักษ์สำนักหอสมุดปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
นางกชพร ศรีพรรณ์ นางอรพรรณ การคนซื่อ และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบปะรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสแนะนำบรรณารักษ์ นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564
  29 กันยายน 2565, 16.57 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง หลักเกณณ์การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2565
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางอรพรรณ การคนซื่อ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณณ์การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย...
  23 กันยายน 2565, 17.22 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานการอบรมสงวนรักษาหนังสือ
นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ หัวหน้างานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรงานพัฒนาดิจิทัลคอลเล็กชัน ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานการอบรมสงวนรักษาหนังสือ โดยมี นางสาวหวานใจ เจริญเมือง เป็นวิทยากร ให้การบรรยายเรื่อง การอบรมสงวนรักษาหนังสือ ณ ห้องอ่านหนังสือ...
  23 กันยายน 2565, 16.51 น.
กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดยมี นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมบุคลากรงานการเงิน เป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาระบบการจองยานพาหนะ...
  23 กันยายน 2565, 15.16 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว Office) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom...
  23 กันยายน 2565, 15.07 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากร รวม 8 คน เข้าร่วมในพิธีรับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
  22 กันยายน 2565, 16.33 น.
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์รับรางวัลหน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ในโครงการคุณธรรม
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย หัวหน้างานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลหน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ในสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.2) จากการประเมินความพึงพอใจ ภายใต้โครงการคุณธรรม "บริการการศึกษา-น้ำใจดี" ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
  14 กันยายน 2565, 15.44 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
นางอรพรรณ การคนซื่อ และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
  14 กันยายน 2565, 14.52 น.