ข่าวกิจกรรม
 
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส ในการปฏิบัติงานอย่างอุตสาหะ วิริยะ เป็นเวลายาวนาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
  20 กันยายน 2564, 14.38 น.
พิธีสมโภชศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักหอสมุด
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานพิธีสมโภชศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นสถานที่สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสำนักหอสมุดได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนศาลพระภูมิเดิมที่ชำรุด ณ ลานศาลพระภูมิสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
  13 กันยายน 2564, 17.35 น.
สำนักหอสมุดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564
สำนักหอสมุดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 โดยมี นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้สัมภาษณ์ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการรับการตรวจประเมินครั้งนี้ ดำเนินการแบบผสมผสาน ณ...
  08 กันยายน 2564, 16.46 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อทบทวนการบริหารและติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
  08 กันยายน 2564, 16.13 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 11/2564
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 11/2564 ชี้แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมิน Green Office และประเมินความรู้ความเข้าใจ ด้านนโยบาย/ มาตรการสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปี 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
  01 กันยายน 2564, 13.25 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 10/2564
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 10/2564 ชี้แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมิน Green Office และการเตรียมความพร้อมรับการสัมภาษณ์ในวันรับการตรวจประเมิน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  26 สิงหาคม 2564, 16.04 น.
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักหอสมุด ประจำปี 2564
สำนักหอสมุด โดยนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" สะสาง สะดวก สะอาด เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักหอสมุดได้เริ่มทำ 5 ส ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา...
  23 สิงหาคม 2564, 23.09 น.
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 9/2564
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 9/2564 ชี้แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมิน Green Office และการเตรียมความพร้อมรับการสัมภาษณ์ในวันรับการตรวจประเมิน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  26 สิงหาคม 2564, 15.45 น.
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2564
สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ และนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ...
  18 สิงหาคม 2564, 10.39 น.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และจุดรวมพล...
  16 สิงหาคม 2564, 11.37 น.