ข่าวกิจกรรม
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด
สำนักหอสมุด โดยสำนักงานสำนัก จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสำนักงานสำนัก เพื่อทบทวน/ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากการทำงาน จัดเวทีให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานในหน้าที่ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น Intelligence Office และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานที่เป็นเลิศ ณ ครัวคำหวาน อำเภอเมือง...
  24 มิถุนายน 2567, 10.21 น.
พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567
นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน อุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งราย พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่...
  20 มิถุนายน 2567, 11.10 น.
พิธีทำบุญวันสถาปนาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 พิธีการประกอบด้วย สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักหอสมุด สักการะศาลพระภูมิ และพิธีศาสนา โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวังเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่สำนักหอสมุด...
  19 มิถุนายน 2567, 16.33 น.
การประชุมแนะนำภาพรวมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alma
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมแนะนำภาพรวมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alma และเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรสังกัดคณะที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการระเบียนทรัพยากรห้องสมุด ระเบียนสมาชิก และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด...
  19 มิถุนายน 2567, 16.18 น.
สำนักหอสมุดมอบหนังสือให้ห้องสมุด นักเรียน-นักศึกษา Pre-Tai Yong University จังหวัดลำพูน
นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด มอบหนังสือให้ห้องสมุด นักเรียน-นักศึกษา Pre-Tai Yong University ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 1,471 เล่ม โดยมี นางสาวลำจวน รัตนบุรี บรรณารักษ์ห้องสมุดนักเรียน-นักศึกษา รับมอบหนังสือ ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  19 มิถุนายน 2567, 14.48 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดรับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อ "แนะนำบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี...
  14 มิถุนายน 2567, 15.02 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Procurement)
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Procurement)” โดยมี นางสาวสุณิสา ธีตรานนท์ หัวหน้างานพัสดุ นางอรวรรณ กัณฑารัตน์ นักจัดการงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย นางสาววรรณภรณ์ มะโนวรรณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร...
  14 มิถุนายน 2567, 14.12 น.
สำนักหอสมุดร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 35 ปี
นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบกองทุนบริการวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ ครบรอบ 35 ปี ณ สำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  14 มิถุนายน 2567, 13.14 น.
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักหอสมุด
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายคณะผู้บริหารและบุคลากร กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักหอสมุด ณ ห้อง Living Space ชั้น 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567
  14 มิถุนายน 2567, 11.25 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะทำงานสื่อสารองค์กรสำนักหอสมุด เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน ให้การต้อนรับและให้การบรรยาย พร้อมนำชมสถานที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ กิจกรรมสัมพันธ์องค์กร และระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อนำไปบูรณาการให้เข้ากับการสื่อสารองค์กรของสำนักหอสมุด...
  14 มิถุนายน 2567, 11.05 น.