บริการ Research Buddy

บริการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักหอสมุด โดยทีมบรรณารักษ์จะมุ่งช่วยให้อาจารย์และนักวิจัย ให้ได้รับบริการสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

1. บริการสืบค้น จัดหา และจัดส่ง เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จากฐานข้อมูลนานาชาติ ฟรี!
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย และต่างประเทศ
3. บริการแนะนำการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่าย (Off Campus Access)
4. บริการแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
5. บริการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม (Endnote)
6. บริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์


สามารถสมัครรับบริการที่ https://cmu.to/ResearchBuddy

  02 กุมภาพันธ์ 2567, 14.23 น.