รวมช่องทางขอยืมหนังสือ

รวมช่องทางขอยืมหนังสือ

ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/cmulrequest
 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/y3Yzz
 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AXSoU
 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AMSBook
 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/
 6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/5uGyF
 7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2yGsCJx
 8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/vESYp
 9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/humanlibcmu.fanpage
 10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/fineartslib
 11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์       inbox ที่ facebook http://m.me/scilibcmu
 12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/cmuengineeringlibrary
 13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/LMB8t
 14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/econlibcmu
 15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ inbox ที่ facebook.com/FacmuLibrary
 16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/socialscienceslibcmu
 17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/oaJJWysL8zoofK9MA
 18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/JXC9Z

 

  02 กุมภาพันธ์ 2567, 14.01 น.