รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

การเขียนบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละสาขาวิชา เช่น APA จะนิยมในสาขาทางสังคมศาสตร์  นอกจากนี้ หลักการสำคัญในการเลือกรูปแบบ คือ เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในงานเขียนเท่านั้น ไม่ควรนำบรรณานุกรมหลายแบบมาใช้รวมกันในงานเขียนใด ๆ

ตัวอย่างรูปแบบบรรณานุกรมที่นิยมใช้ มีดังนี้APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่น ๆ

การอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง  กัญจ์ ปรีดาปิยะ. (2564). รวยเพราะเขียนแผนที่ชีวิตเป็น. กรุงเทพฯ: Book maker.
Stafford, M. R. (2020).  Counselling skills in action.  Los Angeles: SAGE.
 
การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่). ชื่อบท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หน้า). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง  James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219-223). Westport, CT: Greenwood.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม (ฉบับที่, หน้า). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia Americana (Vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier.

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
ตัวอย่าง  นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (2561). จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(1), 147-162.
Ho, Y.-S., & Hartley, J. (2017). Sleeping beauties in psychology. Scientometrics : An International Journal for All Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy, 110(1), 301–305.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์    

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.
ตัวอย่าง  สุชาติ  เผือกสกนธ์. (9 มิถุนายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน, น.13.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี, เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า, จาก ฐานข้อมูล.
ตัวอย่าง  Crane, L. (2020). World’s largest flower. New Scientist, 245(3265), 12, from Academic Search Ultimate.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

รูปแบบ ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ปี, จาก ชื่อเว็บไซต์: URL
ตัวอย่าง  Royal Agricultural Society of New South Wales, issuing body. (2020). Sydney Royal Flower & Garden. Retrieved June 1, 2021, from http://nla.gov.au/nla.obj-2453906252Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

การอ้างอิงจากหนังสือ

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์;ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง  (1) กัญจ์ ปรีดาปิยะ. รวยเพราะเขียนแผนที่ชีวิตเป็น. กรุงเทพฯ: Book maker; 2564.
(2) Stafford, MR. Counselling skills in action. Los Angeles: SAGE; 2020.

การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ชื่อผู้เขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อ หนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์, หน้าที่ปรากฏบทความ.
ตัวอย่าง  (3) Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading micro-organisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974, p. 457-72.

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปี เดือน ที่พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่ ):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้าสิ้นสุดบทความ.
ตัวอย่าง  (4) นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. จิตวิทยาการปรึกษากับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2561;24(1):147-62.
(5) Ho, Y.-S., & Hartley, J. Sleeping beauties in psychology. Scientometrics : An International Journal for All Quantitative Aspects of the Science of Science, Communication in Science and Science Policy 2017;110(1):301–305.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์    

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์ วัน เดือนปี;ภาคตอน:เลขหน้า.
ตัวอย่าง  (6) สุชาติ  เผือกสกนธ์. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ผู้จัดการรายวัน 9 มิถุนายน 2549; น.13.
(7) Di Rado, A. Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times 1995, March 15; p. A3.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ชนิดของรายการทรัพยากร]  เดือนปีที่ฐานข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุด  [วันเดือนปีที่อ้างอิง] : เลขหน้าของบทความ.  Available from :URL:
ตัวอย่าง  (8) Brun M, Reynouarda JM, Jezequel L. A simple shear wall model taking into account stiffness degradation. Engineering Structures [serial online] 2003 Jan [cited 2003 Jul 30];25(1):1-9. Available from: URL:http://buddy.lib.unimelb.edu.au

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

รูปแบบ (หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ. ชื่อเรื่อง. แหล่งที่มา : URL: วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล.
ตัวอย่าง  (9) BIOSIS. Thesaurus used in Zoological Record. Available at: URL:http://www.biosis.org/. Accessed Jul 30, 2003.
  21 มิถุนายน 2564, 10.44 น.