รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน

ผลงานที่ได้รับการรับรอง/ ผลงานที่ได้รับรางวัลของสำนักหอสมุด

1. สำนักงานสีเขียว (Green Office)   ปี   2564   ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รับรอง   2564 - 2566)

2. รางวัลห้องสมุดสีเขียวดีเด่น ประจำปี   2563 ( รับรอง   2563 - 2565)

messageImage_1674723526835

3. รางวัลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       
ผลงานที่ได้รับรางวัลของบุคลากร จากการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติ   PULINET ครั้งที่ 1 – 13

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

รางวัลที่ได้รับ

การประชุม

1.

บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มช.

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ดีเด่น

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 ”Creative Library” จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2.

การเทียบเคียงสมรรถนะกลุ่มสำนักงาน
หอสมุดมหาวิทยาลัย

นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชาและคณะ

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ดีเด่น

การสัมมนา PULINET   วิชาการ ครั้งที่   2 “ ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)   ระหว่างวันพฤหัสบดีที่   26 –   วันศุกร์ที่   27   มกราคม พ.ศ.   2555   ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา

3.

CMU Library Ambassadors : บทบาทของบรรณารักษ์รุ่นใหม่

นางเกษวรา อินทรฉิม

การนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.

Class Librarian @ CMU Library :  
บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน 

นางประภาพันธ์ พลายจันทร์

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ดีเด่น

การสัมมนา PULINET   วิชาการ ครั้งที่   3 “ บทบาทของ   PULINET   ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)   ระหว่างวันที่   23 - 25   มกราคม พ.ศ.   2556   ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

5

การพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดบน
เครือข่ายเคลื่อนที่ CMUL AirPAC

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

การนำเสนอผลงานด้วยวาจาดีเด่น

การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network” จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม  พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

6

e-Project:   ระบบฐานข้อมูลการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอภิญญา ธงไชย

นายเกรียงไกร ชัยมินทร์

รางวัลดีเด่น หัวข้อ "Strategy of Library Creation"

งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET   ครั้งที่  5   ในหัวข้อ  กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่” (Library Strategies for New Generation)   จัดโดย สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)  ในระหว่างวันที่  4-10   กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2558   ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด

7

การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการเอกสารรายงานวิจัยด้วยแนวคิดLean

นางเกษวรา อินทรฉิม

รางวัลดีเด่น หัวข้อ "Libraries as an agent of change" & "New Generation User Behavior"

งานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่” (Library Strategies for New Generation) จัดโดย สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด

8.

การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET   ครั้งที่   6 (The 6 th  PULINET National Conference – PULINET 2016)   หัวข้อ   Growing Green Library for ALL (Growing GLA)   ระหว่างวันที่   16 – 17   กุมภาพันธ์   2559   ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

9.

การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางชมพูนุช สราวุเดชา

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี กลุ่มการบริหารองค์กร

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 (The 6 th  PULINET National Conference – PULINET 2016) หัวข้อ Growing Green Library for ALL (Growing GLA) ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

10.

การพัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการสอนของอาจารย์ประจำกระบวนวิชา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางอรพรรณ การคนซื่อ

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ระดับดีเด่น กลุ่มการบริการสารสนเทศการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET   ครั้งที่   6 (The 6 th  PULINET National Conference – PULINET 2016)   หัวข้อ   Growing Green Library for ALL (Growing GLA)   ระหว่างวันที่   16 – 17   กุมภาพันธ์   2559   ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

11.

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ”

นางอรพรรณ การคนซื่อ

นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดี กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

12.

การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น

นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET   ครั้งที่   8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018)   ภายใต้หัวข้อ  “Library of Things”   ระหว่างวันที่   9-11   มกราคม   2561   ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

13.

CMUL InstantBot : ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริการตอบคำถาม
และช่วยการค้นคว้า

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

14.

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมของผลงานวิชาการจากฐานข้อมูลสากล (International Databases)สู่ฐานข้อมูล
ซึ่งใช้โปรแกรม
 DSpace   ได้แบบอัตโนมัติ

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย

รางวัลนำเสนอผลงานระดับชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (IT)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET   ครั้งที่   9 (The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019)   ภายใต้แนวคิด  Together We Share    ระหว่างวันที่   9-10   มกราคม   2562   ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

15.

การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎี
การตลาดหางยาว

นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference : PULINET 2019) ภายใต้แนวคิด Together We Share  ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2562          ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

16.

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับ
ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดไร้เงินสด

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1   การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): Library Transformation in a Disrupted World) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

17.

การสร้างคุณค่าให้แก่การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model

นางทิพวรรณ  สุขรวย
นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): Library Transformation in a Disrupted World) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

18.

e-HRM: ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา

นางสาวรติยา วีระคำ
นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ 
นางจิราภรณ์ หาบุญ 
นางสาวณัชชา สมปรารถนา

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference (PULINET 2020): Library Transformation in a Disrupted World) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

19.

การศึกษาความต้องการใช้วารสารทางการแพทย์ของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางชมพูนุช สราวุเดชา

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" จัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

20.

 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI

นางกชพร ศรีพรรณ์
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย  

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" จัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

21.

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการแบบอัตโนมัติ

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
นางสาวชัณษา สีแดง

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด "New Normal Library: Opportunities & Challenges" จัดโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

22.

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals

นางชมพูนุช สราวุเดชา

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live

23.

การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์

นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
นางสาวชัณษา สีแดง

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live

24.

การจัดการ การบริการ และการสงวนรักษาจดหมายเหตุ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

นางสาวจุฑามาศ บัวเงา

รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่มจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023) "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

25.

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้วยระบบ Digital ครบวงจร : กรณีศึกษาการจัดกิจกรรม CMU Book Fair

นายปิยะบุตร ปัญญาดี
นางสาวณัฎฐวี เมธีสุวภาพ

รางวัลนำเสนอผลงานระดับชมเชย ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร Organization Managemet: OM)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference-PULINET 2023) "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  02 กุมภาพันธ์ 2567, 14.20 น.