บริการให้ยืมร่ม ฟรี

        สำนักหอสมุดให้บริการยืมร่ม ฟรี จำนวน 3 วัน ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1 สำนักหอสมุด 

หมายเหตุ: กรณีส่งคืนร่มเกินกำหนด ปรับ 5 บาท/ วัน

แกลลอรี่

บริการให้ยืมร่ม ฟรี
  09 สิงหาคม 2565, 14.33 น.