ผู้บริหาร

imageResume
: ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: pratchaya.s@cmu.ac.th
: 0-5394-4501
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: orapan.p@cmu.ac.th
: 0-5394-4502
imageResume
: รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: tippawan.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: thanapun.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4503
imageResume
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: thitirat.tan@cmu.ac.th
: 0-5394-4532
imageResume
: ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
: ratiya.w@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
imageResume
: รักษาการแทนเลขานุการสำนักหอสมุด (นักจัดการงานทั่วไป)
: wachiraporn.v@cmu.ac.th
: 0-5394-4505