Thai Digital Collection

 
Thai Digital Collection เป็นฐานข้อมูลเอกสารดิจิทัลจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 76 แห่ง และหน่วยงานอื่นในความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อการใช้เอกสารร่วมกัน ในฐานข้อมูลมีเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความ และอื่น ๆ

การเข้าใช้งาน
1. ใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่จำกัดจำนวนดาวน์โหลด)
2. ใช้งานจากนอกเครือข่าย ต้องสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูล (จำกัดการดาวน์โหลด 15 เรื่องต่อวัน)  01 มิถุนายน 2564, 12.45 น.