ข่าวประชาสัมพันธ์
 
CMU Library Training ประจำเดือนมิถุนายน 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ จันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00-11.30 น. Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ อังคารที่ 28 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM พุธที่ 29 เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ สร้างฟอร์มง่าย ๆ ด้วย...
  10 มิถุนายน 2565, 11.23 น.
การชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาวว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564
สำนักหอสมุดแจ้งการชำระหนี้สินและคืนหนังสือ สำหรับนักศึกษาคาวว่าจะสำเร็จการศึกษา เทอม 3/2564 ภายใน 26 พฤษภาคม 2565 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีหนี้สินต่อสำนักหอสมุด นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษา
  19 พฤษภาคม 2565, 09.07 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการวิจัย Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in higher Education in Asia
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการวิจัย Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in higher Education Asia โดยจัดทำเป็นจดหมายโครงการ ASTRA ฉบับที่ 1 ประจำเดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ Website: www.astra-project.eu/ Facebook page: Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_
  09 มีนาคม 2565, 10.30 น.
โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
นักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่งและค้างชำระค่าปรับจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมนาน โปรดส่งคืนหนังสือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม เท่านั้น
  30 มิถุนายน 2565, 09.33 น.
โครงการ ยืม น๊าน...นาน... (ยืมวันที่ 9 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 คืนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2565)
สำนักหอสมุดชวนร่วมโครงการ ยืม น๊าน...นาน... สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน Summer เริ่มยืมวันที่ 9 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 คืนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเท่านั้น และต้องไม่มีหนี้สิน หรือหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใด ๆ ในภาคการเรียนที่ผ่านมา...
  08 มีนาคม 2565, 15.45 น.
เชิญรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้
สำนักหอสมุดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยากรโดย ทีมบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/200722
  18 กรกฎาคม 2565, 14.52 น.
เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองสำนักหอสมุด “ทศวรรษที่ 7 สำนักหอสมุด ก้าวสู่บริการดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด” ผ่านทางออนไลน์
สำนักหอสมุดกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองสำนักหอสมุด ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษที่ 7 สำนักหอสมุด ก้าวสู่บริการดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด” (The 7th Decade of CMU Library, Toward the Inclusive Digital Services) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาบริการให้เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และการเข้าถึงบริการของสำนักหอสมุดให้ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมให้มากยิ่งขึ้น...
  11 กรกฎาคม 2565, 13.50 น.
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด ลุ้นรับของที่ระลึก
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://forms.gle/PitzK8rGhEhJQTKg9 พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
  09 มิถุนายน 2565, 08.28 น.
เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มช. พร้อมลุ้นรับของรางวัล
สำนักหอสมุด เชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักหอสมุด ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/usersurvey พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หมายเหตุ: ติดต่อรับของรางวัล เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ตั้งแต่ 7 – เฉพาะช่วงวันและเวลาเปิดให้บริการ
  07 มีนาคม 2565, 16.00 น.
️ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
️ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 14.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติในเวลา ประสงค์ส่งคืนหนังสือ โปรดคืนที่ตู้รับคืน (Book Drop) ด้านหน้าห้องสมุด
  10 มิถุนายน 2565, 11.57 น.