ข่าวประชาสัมพันธ์
 
CMU Library Training ประจำเดือนสิงหาคม 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ จันทร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 10.00-11.30 น. Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ อังคารที่ 23 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM พุธที่ 24 How to Find Full Text (ฺBook & Article) 14.00-14.50 50...
  15 สิงหาคม 2565, 14.19 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2565
สำนักหอสมุด รวบรวมผลงานทางวิชาการบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1. นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร นางสาวประกายดาว ศรีโมรา นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล และนางสาว อรณุศา จันทร์แก้ว ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "ถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด" ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร PULINET Journal Vol...
  15 สิงหาคม 2565, 13.46 น.
เชิญร่วมกิจกรรม "เปลี่ยนขยะให้เป็น Jigsaw"
สำนักหอสมุดเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรม "เปลี่ยนขยะให้เป็น Jigsaw" นำขยะในมือคุณมาเปลี่ยนเป็น Jigsaw กันเถอะ ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกในกิจกรรม ณ ประตูทางเข้า - ออก ชั้น 1 สำนักหอสมุด
  11 สิงหาคม 2565, 16.35 น.
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Harvard Business Publishing (HBP) สาขาวิชาธุรกิจ
ฐานข้อมูล Harvard Business Publishing (HBP) Student Success Package สนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจในการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจ ดังนี้ Core Curriculum ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกรอบในการศึกษาทางด้านธุรกิจ พัฒนาขึ้นจากคณาจารย์ใน School นอกจากนี้ยังมี Teaching Note เพื่อให้ผู้สอนได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษามากมาย รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน เข้าใช้งานได้ที่ คลิก HBS Select Case Study...
  11 สิงหาคม 2565, 16.27 น.
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เชิญชวนผู้สนใจชม "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ศ. 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
  09 สิงหาคม 2565, 16.11 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / วันแม่แห่งชาติ
  09 สิงหาคม 2565, 15.00 น.
เชิญร่วมการฝึกอบรมเรื่อง Elsevier: สืบค้น วิเคราะห์ วิจัยและตีพิมพ์ กับ Scopus และ ScienceDirect
สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเรื่อง "Elsevier: สืบค้น วิเคราะห์ วิจัย และตีพิมพ์กับ Scopus และ ScienceDirect" วิทยากร ดร.เกวลิน ธนสารสมบัติ จากบริษัท ELSEVIER ประเทศไทย ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/220322 ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้...
  15 มีนาคม 2565, 11.37 น.
เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุดขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค โดย ขั้นตอน ดังนี้ (1) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “สำนักหอสมุด มช.” เลขที่บัญชี 667-301040-6 (2) กรอกแบบฟอร์มเพื่อสำนักหอสมุดจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทาง e-mail ของท่าน ได้ที่ https://cmu.to/recopen
  10 มิถุนายน 2565, 14.28 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัลของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุดเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัลของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาคลังจดหมายเหตุหรือเอกสารสำคัญของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บและการใช้งานจดหมายเหตุของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00...
  18 พฤษภาคม 2565, 11.08 น.
เชิญทดลองอ่าน e-Books ฟรี ผ่านห้องสมุดออนไลน์ Hibrary
สำนักหอสมุด เชิญทดลองอ่าน e-Books ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary ได้ที่ https://elibrary-hytexts.hibrary.me ทดลองเข้าใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 สามารถเข้าใช้งานทั้งในและนอกเครือข่ายมหาวิทายาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
  14 มีนาคม 2565, 10.56 น.