กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสำนักหอสมุดได้มาอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการทำวิจัย ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัย
  10 มิถุนายน 2565, 10.17 น.