imageResume
: หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บรรณารักษ์)
: ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
: thanapun.k@cmu.ac.th
: 0-5394-4504
การศึกษา

พ.ศ. 2543 - 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
พ.ศ. 2555 - 2557 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 • พัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย เช่น บริการสอนการใช้โปรแกรม Endnote,Zotero,Turnitin
 • บริการแนะนำการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รวมถึงบริการแนะนำแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นต้น
 • พัฒนาบริการออนไลน์ของห้องสมุด เช่น บริการแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ บริการสืบค้นผลงานวิจัยในรูปแบ3บออนไลน์ บริการสืบค้นค่าดัชนีการอ้างอิงและค่า Journal Metrix ของวารสารวิชาการ เป็นต้น
 • เป็นผู้ร่วมสอนใน กระบวนวิชา 651292 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 1 และ 651291 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การสอนทักษะการรู้สารสนเทศ และสอนการใช้เครื่องมือในการสนับสนุนการวิจัย
 • พัฒนาบทเรียนออนไลน์สอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุด และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
 • การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีในการสอนต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสอนการรู้สารสนเทศทั้งในการสอนเสริมในกระบวนวิชาต่าง ๆ ของคณะ และในหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดขึ้น ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21, แนวคิด Flip Classroom, ADDIE Model และ หลักการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) อีกทั้งได้นำหลักในการบริหารจัดการที่ดี มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและการประเมินผลการให้บริการ ได้แก่ ADLI และ PDCA
 • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • การจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน เสวนานักเขียนในงาน CMU BOOK Fair
 • การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ทิศทางองค์กรและเป้าหมายของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผลงานวิชาการ
 • ธนะพันธุ์ การคนซื่อ. (2560). การพัฒนาการสอนการรู้สารสนเทศทางสัตวแพทยศาสตร์แบบไม่บรรยาย. PULINET Journal. 4(1), 78-88.
 • ธนะพันธุ์ การคนซื่อ. (2561). การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น. PULINET Journal. 5(2), 108-118.
 • ธนะพันธุ์ การคนซื่อ. (2562). การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว. PULINET Journal. 6(1), 26-37.
 • Kankonsue, T. (2018). Development of online course for information literacy in field of health sciences, Chiang Mai University Library. In Proceedings of The 17th Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI 2018), Naypyitaw, Myanmar
 • Kankonsue, T., Sookruay, T., Gunta-in, S., Srimora, P., Meta, A., & Saravudecha, C. (2019). The Less-Used Books Management Using Knowledge Management at Library and Information Health Science Department, Chiang Mai University Library. In Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Intelligent Science and Technology, Durham, United Kingdom. https://doi.org/10.1145/3354142.3354147
 • Kankonsue, T., Kankonsue, O. (2020). A study of Publication Support Service to Publish Academic Works : Case study of Chiang Mai University Library. In Proceedings of 2019 International Conference on Library and Information Science (ICLIS), Taipei, Taiwan
รางวัลและความภาคภูมิใจ
ผลงานที่ได้รับรางวัลในส่วนงาน
 • ได้รับรางวัลบุคลากรดี ประจำปี 2550 ในฐานะผู้มีจิตพร้อมให้บริการ
 • ได้รับรางวัลบุคลากรดี ประจำปี 2558 กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ รองชนะเลิศอันดับ 1 แบบโปสเตอร์ ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน ผลงานชื่อ "Library Course Online : เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา" ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ CMU KM Day ประจำปี 2560 "พัฒนางานประจำสู่มหาวิทยาลัย แห่งความสข"
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง การ จัดการความรู้เพื่อพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศ ในกิจกรรม CMU KM DAY ประจำปี 2561
 • ได้รับรางวัลรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริการ
 • ได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านบริการดีเด่น" ประจำปี 2563
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางไคเซ็น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference - PULINET 2018) วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ระดับดีเด่น ด้านการให้บริการสารสนเทศ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)เรื่อง การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINETครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference - PULINET 2019) วันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

    20 กรกฎาคม 2564, 08.48 น.