(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้ พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แกลลอรี่

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้ พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารแนบ

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้ พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มิถุนายน 2567, 19.36 น.