กิจกรรมการบรรยายการแนะนำการสืบค้นงานวิจัยแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

          บรรษรักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรหัวข้อ "การสืบค้นงานวิจัย" ใน กิจกรรมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการแนะนำการสืบค้นงานวิจัยจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วม จำนวน 24 คน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องอบรม 1 สำนักหอสมุด

แกลลอรี่

กิจกรรมการบรรยายการแนะนำการสืบค้นงานวิจัยแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  08 กรกฎาคม 2567, 09.54 น.