ฝีกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

บรรณารักษ์สำนักหอสมุดเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูล ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30-11.30 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

ฝีกอบรม การสืบค้นฐานข้อมูล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  15 พฤษภาคม 2567, 15.31 น.