ภาพการอบรมการรู้สารสนเทศประจำเดือน ในปี 2566

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังอบรมและทำแบบประเมินเสร็จสิ้น โดยมีหัวข้อฝึกอบรมหลัก ดังนี้

  • INFORMATION SEEKING 
  • TURNITIN FOR STUDENTS
  • ENDNOTE PROGRAM
  • GUIDE TO GETTING PUBLISHED
  • How to​ find Full Text
  • มาตรฐานสื่อดิจิทัลและการจัดการ
  • เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ
  • เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ
  • สร้างฟอร์มง่ายๆ ด้วย google form

แกลลอรี่

ภาพการอบรมการรู้สารสนเทศประจำเดือน ในปี 2566
  14 พฤษภาคม 2567, 15.45 น.