บริการสนับสนุนการวิจัย Research Bubby

         สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสนับสนุนการวิจัย Research Bubby  โดยทีมบรรณารักษ์ให้บริการสำหรับอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ได้รับบริการสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

  • บริการสืบค้น จัดหา และจัดส่งเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จากฐานข้อมูลนานาชาติ
  • บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประทศ
  • บริการแนะนำการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่าย (Off Campus Access)
  • บริการแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
  • บริการแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม (Endnote)
  • บริการตรวจสอบค่าคุณภาพวารสารและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์สนใจสมัคร ฟรี ที่ https://cmu.to/ResearchBuddy

ติดต่อสอบได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้ โทร. 0 5394 4553

แกลลอรี่

บริการสนับสนุนการวิจัย Research Bubby
  18 ตุลาคม 2566, 16.49 น.